تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۰۲

سختی گیرهای الکترونیکی مغناطیسی

برای لوله ۱/۲ ۲ تا ۶ اینچ با ۲ ماژول و ۴ خروجی

قیمت ۴۶۳۰۰۰۰ تومان