تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۰۲

سختی گیرهای الکترونیکی مغناطیسی

برای لوله ۱ اینچ تا ۱/۲ ۲ اینچ با ۱ ماژول و ۲ خروجی

قیمت ۲۴۶۴۰۰۰ تومان